Psychologenpraktijk voor eetstoornissen

Een eetstoornis beïnvloedt je leven en dat van de mensen om je heen. Een eetstoornis kan je gezondheid ernstig in gevaar brengen en daarom is het van groot belang hulp in te schakelen. Het liefst al in een vroeg stadium. Wat de oorzaak ook is, wij gaan samen met jou de strijd aan voor een gezonde oplossing.

Bij Geerets & Kuypers bundelen wij expertise en ervaring. We bieden een eetstoornisbehandeling in een ambulante setting. In de behandeling van eetstoornissen komen zowel onderliggende als instandhoudende factoren aan bod. De behandeling bij Geerets & Kuypers is op individuele basis.

Voor wie

Ben je bezorgd over je gewicht of over hoe je eruit ziet? Maak je je zorgen over je eetgedrag? Heb je grote angst om aan te komen of val je juist veel af? Heb je last van eetbuien  gevolgd door braken, laxeren of overmatig veel bewegen?

Eet- en gewichtsproblemen kunnen soms dermate uit de hand lopen dat je een eetstoornis ontwikkelt. De drie bekendste eetstoornissen zijn anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis (binge eating disorder).

In onze praktijk behandelen we alleen volwassenen met anorexia of boulimia nervosa met een BMI van 16 of hoger.

Wij behandelen geen cIiënten met Binge Eating Disorder.

Eetstoornissen

Anorexia Nervosa

Veel meisjes en vrouwen zijn ontevreden over hun lichaam en een deel  daarvan gaat over tot lijnen. Sommigen kunnen  niet meer stoppen met lijnen en gaan ermee door, ook als ze ondertussen al heel mager zijn geworden. Toch blijven zij zich dik  voelen. In dat geval is er mogelijk sprake van anorexia nervosa. Wanneer je jezelf herkent in bovenstaande schets, is het belangrijk om contact op te nemen.

Mensen met Anorexia Nervosa worden de hele dag lastig gevallen door gedachten aan eten, gewicht en afvallen. Het lijnen is een obsessie geworden. Het kan voorkomen dat zij zich dagelijks één of meerdere keren wegen en hun lichaamsomvang meten. Er is een grote angst om dik te worden en vaak vinden zij hun lichaam, ondanks het lage gewicht, dik en lelijk. De gedachten over zichzelf (zelfbeeld) zijn in sterke mate afhankelijk van hoe dik zij zichzelf vinden en voelen.

Boulimia Nervosa

Ontevredenheid over het lichaam komt bij veel meisjes en vrouwen voor en daarvan gaat ongeveer de helft over tot lijnen. Een heel klein deel, ongeveer 3%, wisselt het lijnen af met eetbuien. De drang om in korte tijd grote hoeveelheden voedsel te eten gaat vaak samen met een gevoel van ‘zichzelf niet meer kunnen stoppen’. De gedachten over zichzelf (zelfbeeld) zijn in sterke mate afhankelijk van hoe dik zij zichzelf vinden en voelen.

Meestal bestaat een eetbui uit voedsel dat tijdens een lijnperiode als verboden wordt gezien. Na afloop van een eetbui ontstaat een gevoel van zwakte, schuld en schaamte. Er wordt geprobeerd het voedsel zo snel mogelijk kwijt te raken door zelfopgewekt braken en/of het slikken van laxeermiddelen om gewichtstoename te voorkomen. Soms gaat het ook gepaard met veel bewegen en sporten.

Eetbuien, die meestal stiekem en vaak volgens een bepaald ritueel gehouden worden, blijven uit schaamte lang geheim. De buitenwereld ontdekt de eetstoornis niet gemakkelijk, ook omdat men meestal een normaal gewicht heeft. Bij sommige mensen kan het gewicht sterk op en neer gaan (het zgn. jojo-effect). Het vermoeden bestaat dat het vroegtijdig (h)erkennen van de eetstoornis de kans op genezing vergroot.

Welke hulp bieden wij

PSYCHOLOGISCHE HULP GERICHT OP DE EETSTOORNIS

Geerets & Kuypers is gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen en eetproblemen. In deze behandeling wordt zowel aandacht besteed aan de onderliggende en instandhoudende factoren alsmede de voeding en het eetgedrag.

In de praktijk merken we soms dat naarmate de eetstoornis meer naar de achtergrond verdwijnt andere problematiek naar voren kan komen die niet binnen onze expertise valt. Als dit het geval is kijken we samen met u of hiervoor behandeling elders noodzakelijk is. In overleg met u en de huisarts kan dan de verwijzing in gang gezet worden.

We bieden individuele behandeling in de specialistische GGZ aan. De regiebehandelaars waarmee we samenwerken zijn klinisch psycholoog en/of psychotherapeut. Indien medicatie noodzakelijk is, wordt hiervoor zonodig een psychiater ingeschakeld.  Als er extra ondersteuning nodig is op voedingsgebied werken we samen met een in eetstoornissen gespecialiseerde diëtist.

EMDR (EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING)

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS.

Cliënten melden zich aan bij onze praktijk omdat ze behandeling zoeken voor hun eetstoornis. Soms hebben cliënten echter ook een PTSS, die de behandeling van de eetstoornis (deels) kan belemmeren. In deze gevallen bieden we hiervoor ook een EMDR behandeling aan binnen onze praktijk.

Wie wij zijn

Drs. R.C.E. (Renée) Kuypers

Na een conservatoriumopleiding en carrière als ballerina heb ik psychologie gestudeerd, waarna ik mij heb gespecialiseerd in het behandelen van eetstoornissen en gekwalificeerd tot cognitief gedragstherapeut.
Ik heb gewerkt binnen een gespecialiseerd behandelcentrum voor eetstoornissen waar ik naast diagnostiek en behandeling tevens onderzoek gedaan heb naar eetstoornissen.
Al geruime tijd werk ik in een eigen praktijk die is gericht op ambulante behandeling van eetstoornissen. Ik behandel ook professionele balletdansers, balletleerlingen en (top)sporters met eetstoornissen.
Verder verleen ik medewerking aan onderzoek ter verbetering van de behandeling van eetstoornispatiënten.

Opleiding, registraties en lidmaatschappen:

  • Psycholoog (afgestudeerd WO Gezondheidspsychologie)
  • LOGO verklaring
  • Psycholoog NIP registratie
  • BAPD NIP
  • Cognitief Gedragstherapeut registratie (VGCT)
  • Lidmaatschap VGCT (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën)
  • Lidmaatschap NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  • Lidmaatschap NAE (Nederland Academie voor Eetstoornissen)

Drs. A.J.P. (Guus) van Voorst

Klinisch psycholoog, psychotherapeut, regiebehandelaar, met zeer ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Drs. E.M.E. (Evelien) Zwartenkot

Klinisch psycholoog, psychotherapeut en als regiebehandelaar betrokken bij uw behandeling.

Hoe wij werken

Tijdens het intakegesprek inventariseren we samen met de cliënt welke problemen en klachten er zijn. De behandeling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie in een vorm die specifiek ontwikkeld is voor de behandeling van eetstoornissen, namelijk de CBT-E behandeling. De behandeling is evidence based in een ambulante setting. De effectiviteit van CBT-E is groter dan bij bestaande reguliere eetstoornisbehandelingen en de gemiddelde behandelduur is korter.

De CBT-E methodiek is erop gericht de cliënt meer eigen regie en verantwoordelijkheid in de behandeling te geven. Hierdoor wordt de therapietrouw verbeterd. Met de cliënt worden een aantal instandhoudende factoren, die herstel belemmeren, geselecteerd. Samen met de cliënt wordt heel gericht gewerkt aan het ‘opruimen’ van deze instandhoudende factoren, waardoor herstel ook op langere termijn mogelijk is. De behandeling omvat een vastgesteld aantal sessies en valt binnen de specialistische GGZ. Ook de terugvalpreventie komt hierbij aan bod. Indien de onderliggende en instandhoudende factoren dusdanig zwaar zijn dat het niet meer past binnen onze praktijk, kijken we samen met u of behandeling elders noodzakelijk is. In overleg met u en de huisarts kan dan de verwijzing in gang gezet worden.

Tarieven & Kosten

Specialistische GGZ (SGGZ)

De behandelingen binnen de Specialistische-geestelijke gezondheidszorg (S-GGZ) vallen onder het Zorgprestatiemodel. Voor deze specialistische zorg werk ik samen met een regiebehandelaar, een klinisch psycholoog en/of psychotherapeut, die betrokken is bij de gehele behandeling.  Je hebt altijd een verwijzing nodig van de huisarts.

Vanaf  januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ: het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit is een zorgkostenmodel wat leidt tot meer inzicht in de kosten, en waar wij als zorgverleners in de GGZ ons aan dienen te houden. In het zorgprestatiemodel worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse consulten gebaseerd op zorgprestaties.

De prestatie wordt ingedeeld in duur hierbij geldt de regel “planning = realisatie”. Dat betekent dat als er 60  minuten voor jou ingepland staan, deze gefactureerd worden. Dus ook als je 5 minuten eerder klaar bent, of 5 minuten later. Wordt er meer dan 15 minuten afgeweken van de geplande duur, dan wordt het tarief daarmee verhoogd of verlaagd.

Wij hebben ervoor gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars en zijn dus zg. niet-gecontracteerde zorgverleners. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling bij Geerets & Kuypers (volledig) omdat wij geen contracten hebben afgesloten.

Je krijgt van ons elke maand een factuur met daarop de consulten en eventuele andere prestaties die in de voorgaande maand hebben plaatsgevonden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan ons en kun je vervolgens deze indienen bij jouw verzekeraar. Het eigen-risico is in 2022 minimaal €385,- de verzekeraar zal dit ook in rekening brengen als dat nog niet gedaan is.

Wij raden je aan om vooraf aan behandeling contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar  om te informeren over de vergoeding en het percentage vergoeding dat geldt voor jouw verzekeringspolis.

Wij bieden geen acute psychiatrische zorg. Bij crisissituaties wordt geadviseerd direct contact op te nemen met de Huisarts, en buiten kantooruren met de Huisartsenpost (Utrecht 0900-4501450).

Voor meer informatie verwijzen we je naar:
Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zie: www.nza.nl
Zorgprestatie Model zie: www.zorgprestatiemodel
Contractvrije zorgverleners zie: www.contractvrijepsycholoog.nl

Praktijkinformatie

Tarieven en Kosten

In de praktijk worden de tarieven gehanteerd, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Zie tarieven 2023.

Wachttijden

De wachttijd voor intake en daaropvolgend behandeling bedraagt momenteel: 12 – 16 weken.

Bijgewerkt per 12.01.2024

Zelf betalen:

Aanmelden zonder verwijzing is ook mogelijk. De gesprekken worden dan persoonlijk in rekening gebracht en kunnen niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar. Kosten per 60 minuten € 117,-

Annuleren/no show:

Afspraken, ook voor het eerste gesprek, dien je uiterlijk 24 uur (een werkdag) voor het tijdstip van de afspraak te annuleren. Bij niet annuleren en bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak zijn wij gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De kosten hiervoor bedragen € 50,-. Deze kosten kun je niet declareren bij de verzekering.

Kwaliteitsstatuut

Alle psychologen bij Geerets & Kuypers zijn in het bezit van een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut en kan op aanvraag op de praktijk worden ingezien.

Privacy

Bekijk hier hoe jouw privacy wordt beschermd.

Klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best om u de best mogelijke zorg te bieden. Mocht je toch niet tevreden over de behandeling zijn dan bespreken we dit graag met je in een persoonlijk gesprek om tot een gepaste oplossing te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) waar wij zijn aangesloten.

Aanmelden

Contact